Go to content Go to menu
 


З а я в л е н и е


                                                                     З А Я В Л Е Н И Е
 
От………………………………………………………………………………………      ……                                                                  (собствено,бащино и фамилно име)               (дата на раждане)

 

Постоянен адрес:област…………………………………община…………………………………

гр./с. …………………………………………..........

ул./кв/……………………………………………………………№……….
бл.   ………... вх.   ……… ап.   ……… дом.тел.   ………………............служ.тел. ……………………………
GSM……………………………… e-mail……….........................

    УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНЯ СЪВЕТ,
  Моля да бъда приет за член на „Национално сдружение на Жените Пчелари”.Запознат съм с устава на сдружението, приемам го и се задължавам да го спазвам.                            Пчелар съм от…………год. и имам ………….броя пчелни семейства.                                        Декларирам че пчелинът и пчелните ми семейства са регистрирани при ветеринарния лекар от участъка.

                                                                                                                                                                           Дата …………………………г.                                                                      Подпис: ...............
 гр./с.  …………………………
 

 
 

 


Archive

Calendar
<< October / 2018 >>