Go to content Go to menu
 


Новини

169291_463093647070783_546976930_o.jpg

325028_463093513737463_794502178_o.jpg

705694_463093767070771_1749704220_o.jpg

706192_463093910404090_1094920194_o.jpg

537534_463093423737472_502584660_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ПЧЕЛАРИ

Днес, 21.04.2012 /двадесет и първи април две хиляди и дванадесета/ година се проведе редовно заседание на Общото събрание на „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ПЧЕЛАРИ “ . Общото събрание има необходимия кворум за провеждането му.
Събранието протече при следният дневен ред:
1.Приемане на отчета за управление на „НСЖП“ за 2011 г.;
2.Промени в Устава на „НСЖП“.
3.Избор на нов Управителен съвет.
4.Приемане на нови членове.
5.Разни. Общото събрание се откри от председателя Петя Иванова.
По точка първа от дневният ред: Теодора Тодорова в качеството си на зам- председател на сдружението отчете своята дейност за предходната година. За този период е изготвено и изработено на лого на Националното сдружение на жените пчелари. Изработен е сайт на Националното сдружение на жените пчелари, който функционира и в момента, както и създаване и подържане на страница в социалната мрежа „Facebooк“ привличаща все повече почитатели. Отчета продължи с изказване на председателя – Петя Иванова. За този кратък период под нейно ръководство са проведени срещи с евродепутата Мирия Неделчева за оказване на помощ в областта на пчеларството. Обсъден е въпроса още от началото на февруари за субсидия на кошер-семейство. По мнение на евродепутата Неделчева това може да се включи в програмният период 2014 -2020 г. и това да обхваща регистрираните пчелари от 2011 г. Очаква предложение от сдружението какъв да е максималният брой на допуснатите бенифициенти След станалите разисквания се взе единодушно следното решение:
„Приема отчета за управление на „НСЖП“ за 2011 г. и натоварва Председателя Петя Иванова да представи решението на сдружението за субсидията на кошер – семейство на един земеделски производител да не надвишава 250 броя семейства“.
По точка втора от дневният ред: по предложение на г-жа Иванова и г-жа Тодорова и във връзка с по-ефективното управление броят членове на Управителният Съвет на Националното сдружение на жените пчелари да бъде намален от сега действащите 5 /петима/ члена на 3/ три/ члена. Постъпи предложение от г-жа Станкова членовете на Управителният съвет да бъдат избирани за 2 /две/ години. Постъпи предложение от г-жа Караколева 3 /три/ години. Предложението бе гласувано и прието от всички присъстващи. „ Приема Управителният съвет на „Националното сдружение на жените пчелари“ да бъде 3/три/ члена. Срока на управление на новият Управителен съвет да бъде 3/три/ години“ . По точка три от дневният ред:
Бяха предложени за нови членове на Управителният съвет: г-жа Мария Иванова , г-жа Стела Славова и г-жа Нанка Караколева. След проведените обсъждания и гласуване Общото събрание на НСЖП взе следното решение:
Членове на Управителният съвет са:
1. Петя Иванова – Председател на Управителният съвет;
2.Теодора Тодорова –Зам. – председател на Управителният съвет
3. Нанка Караколева – Член на Управителният съвет.
По точка четири от дневният ред: след представянето на новите кандидати и дебат между членовете се взе следното решение:
Избира за членове на „НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ПЧЕЛАРИ“ следните лица: Татяна Петрова Ценова-Кънчева, Стела Петрова Славова, Люба Димова Димова, Христина Николова Михайлова, Христинка Пенчова Табашка, Недялка Христова Станкова, Валентина Манолова Тодорова, Мара Стоянова Тодорова, Виолета Дечева Мандичева, Светлана Красимирова Савова, Галина Георгиева Йорданова, Айше Хамза Ариф, Румяна Панайотова Василева, Илиена Георгиева Кожухарова, Илияна Маринова Петрова.
По точка пета от дневният ред: представени бяха въпроси свързани с действащата в момента Наредба № 26 за директните продажби на земеделските производители. Повдигна се въпросът за 100 /сто/ процентова реализация на собствената продукция от земеделските производители. Не може да бъдат принуждавани да продават своята продукция на преработвателни предприятия. Това не е пазарен механизъм, а кражба на труд.
Поставен бе въпросът и за взаимодействието със зърнопроизводителите, които използват към момента препарати вредящи на медоносните пчели. Отправено е предложение да се използват такива, които попадат в зелената линия.
Относно производителите на майки и отводки. Искането е да има възможност да се внасят майки от ЕС, защото в момента кръгът е затворен и ще се избегне монополното положение на лицензираните производители на майки и отводки.
Постъпи предложение, за анкета за субсидия на кошер. Съществува възможност да бъде обвързано със залесяване. Това е предложение на обвързването със субсидиите. Първоначално не е типична дейност за пчеларите, но ако бъде съпроводено с отдаване на общински и/или държавни земи за голям период от време примерно 20/двадесет/ години може да бъде обсъдено детайлно.
Евросубсидии. Обръщение към колегите пчелари в България, да представим пред Министър на земеделието д-р Мирослав Найденов проблемите в пчеларството.,както и своите решения на тези проблеми. За нагласите на пчеларите в страната. Голямата част от тях работят с нерегистрирани пчелини и дейността им е изцяло в сивият сектор на икономиката.Обсъди се също и субсидирането да мине през областните дирекции.
Друг важен въпрос е да няма преливане от Евросубсидии към Национална програма. Трябва да има ясно разграничение по отделните програми. Това ще позволи по-голям интерес и възможност за възраждане на българското пчеларство.
Постави се въпросът за подвижното пчеларство, както и плащането за опрашване;
Постъпи предложение да се създаде самостоятелен сектор „ПЧЕЛИ“ към Министерството на земеделието,
Постъпи предложение да се осъществи с помощта на евродепутата Мария Неделчева представяне на българският мед в Европейският парламент. За целта работна група ще изготви предложения за рекламни материали, и мостри от различните видове натурален пчелен мед предлагани в нашата страна.
Друг въпрос поставен от председателя е публикации във вестник „Пчела и Кошер“ Актуални статии за дейността свързани със работата по пчелина и пчелният мед. Председателят г-жа Иванова предложи следващата година да издадем книгата на г-н Кирил Кирилов за меда и децата. За отпечатването й ще използваме средства по програмата в сектор А. За реализирането на тази идея е нужна да се събира членският внос редовно и без забавяне. Членският внос и еднократната първоначална встъпителна вноска ще подпомогнат реализирането на тази идея.
Прие се предложението, като симпатизанти на „НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ПЧЕЛАРИ“ да бъдат приемани и мъже пчелари, но само в качеството им на съмишленици, но не и членове.
Поради изчерпване на дневният ред Общото събрание бе закрито.

ПРОТОКОЛ:                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...........................                                                                                                                                                               ............................

                 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

   На 17.03.2012 год.  Евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ) бе поканена от "Националното Сдружение на Жените Пчелари" да посети пчеларското изложение в град Пловдив. В 11 часа пред централна Поща. След кратка обиколка на изложението и разговор с пчелари предстои среща с Евродепутатът на адрес : ул. Весела 31 "Пчеларско Дружество Акация". Очакваме Вашите мнения и препоръки относно бъдещето и развитието на пчеларството в България на нашият е-mail :  jenite_pchelari@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327412_312513512128798_268655056514644_860773_1266308261_o.jpg

 

М. Неделчева: Една от основните ми каузи в ЕП е постигането на по-голяма справедливост за българските пчелари

 

Необходимо е продуктите, които произвеждат българските пчелари да получат още по-голямо популяризиране - не само на европейския, но и на световния пазар!

Евродепутатът Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ) бе официален гост по случай честванията на празника на меда в гр. Козлодуй. Събитието бе организирано от ДП РАО и дружествата на пчеларите от региона, и е посветено на Деня на пчеларя - 10 февруари, когато православната църква чества Св. Харалампи, покровител на пчеларите. Евродепутатът Владимир Уручев също бе сред гостите на празника.

След тържественото откриване на празника и кратки презентации на видовете български мед, родните пчелари от областта поканиха българският евродепутат на дебат, като идеята им бе да споделят множеството чувствителни точки в пчеларския сектор.

Основен акцент в дискусията бе проблемът, свързан с високата смъртност при пчелите и липсата на лаборатории, които да уточняват причината за смъртта им. Заради това е нужно да се борим с повишената смъртност на пчелите, акцентира М.Неделчева и наблегна на тревожната тенденция към намаляването на видовете опрашители. Според нея, ако тази тенденция се задълбочи рискуваме един ден селскостопанските производители в ЕС да бъдат принудени да прибягват до опрашване с човешка намеса. "Ето защо Комисията вече е планирала редица конкретни действия, които ще позволят да се добие по - ясна представа за смъртността на пчелите, а оттам и за различните мерки за справяне с този природен феномен", коментира българският евродепутат

Вследствие на загубата на пчелните семейства драстично се застрашава биоразнообразието, посочи единственият български представител в Комисията по земеделие в ЕП и допълни, че сега е моментът да настояваме за специалното подпомагане на пчеларите в рамките на директните плащания.

Следващ важен момент в дискусията бе въпросът отнасящ се до качеството на внасяните пчелни продукти от трети страни. "Качеството според мен задължително трябва да отговаря на качеството на европейските продукти. Това, което за нас е много важно, е именно ясното идентифициране на висококачествения европейски мед и в това число и нашия български мед", категорична бе Неделчева.

По време на срещата бе повдигнат и въпроса за размножаването на пчелите" майки". Тук искането на родните пчелари бе да имат възможността да внасят в България пчели "майки".

Следващият специфичен проблем бе относно пръскането на овощните дръвчета и земеделските култури. Според пчеларите пръскането трябва да става с наземна техника, а не както досега със земеделски самолети и трябва да се спазват стриктно часовете за пръскане, защото в противен случай смъртността на пчелите е наистина огромна, вследствие на силните препарати.

Към края на срещата М.Неделчева сподели, че искрено вярва, че през 2014 година ще имаме по-добри условия за развитие на пчеларския сектор у нас, както и че българският мед ще се наложи не само на европейския, но и на световния пазар, след което изрази радостта си от топлото посрещане на участниците в дебата.

Припомняме ви че, през октомври 2011 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобщение до медиите


ЕВРОДЕПУТАТИТЕ МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА И ВЛАДИМИР УРУЧЕВ
ГОСТУВАТ НА ПРАЗНИКА НА МЕДА В КОЗЛОДУЙ

Празникът на меда в град Козлодуй се провежда от 2009 г. по инициатива на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО). Събитието се организира в навечерието на Деня на пчеларя – 10 февруари, когато православната църква чества Св. Харалампи, покровител на пчеларите. През тази година предстои четвъртото издание на Празника, който бележи нарастваща популярност както сред производителите на мед от региона, така и сред населението.

Идеята, с която ДП РАО учреди изложението, бе да се популяризира фактът, че медът, произведен в регион с наличие на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, по нищо не отстъпва на производството на пчеларите от други райони на страната. За четири години бяха изградени много добри партньорски отношения с производителите, Празникът се планира съвместно, а стремежът е съдържанието му да  се надгражда, да се разширяват положителните ефекти от него за всички участници. В тази връзка в Празника на меда 2012 участие ще вземат евродепутатите Владимир Уручев и Мария Неделчева, която е с активна позиция в текущите дебати в Европейския парламент (ЕП) по повод стратегията за подпомагане на пчеларите в периода 2013 – 2020 година. В рамките на изложението, което се открива на 3 февруари 2012 г. в 11.00 часа, е предвидена среща с двамата български представители в ЕП. По време на разговора, с начален час 13.30 ч., производителите на мед може да поставят всички проблемни въпроси във връзка с тяхната дейност и да получат актуална информация за тенденциите и финансирането на пчеларството.

13 януари 2012 г.


 

 
 

 


Archive

Calendar
<< October / 2018 >>