Go to content Go to menu
 


Устав

                                                                   

                                                                         УСТАВ
 
                                на „Национално Сдружение на Жените Пчелари”


              ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.   1) Този устав урежда устройството и дейността на „Национално Сдружение на
              Жените Пчелари”, наричано за кратко в Устава Сдружението,
              учредено като юридическо лице с нестопанска цел.
             2) Учредителите на Сдружението са физически, юридически и изявени лица
             в областта на пчеларството, които на доброволен принцип се договарят за   
             създаване на Сдружението, което да обедини усилията на всички заинтересувани
             лица за развитие на пчеларството в България.
             3) „Национално Сдружение на Жените Пчелари” Се учредява като юридическо
             лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в   
             сферата на технологиите и практиките за развиване, популяризиране и
             утвърждаване на пчеларството в страната.
             4) Сдружението обединява на доброволен принцип всички физически и
             юридически лица, включително такива със стопанска дейност, други стопански
             субекти, а също и съмишленици, които със своите действия и познания
             допринасят за стимулирането и успешното развитие на пчеларството.
             5) Сдружението осъществява своята дейност на територията на Република  
             България на основата на настоящия Устав и действащите в страната нормативни
             аткове.
             6) Сдружението осъществява тясно взаимодействие с Министерство на
             земеделието и храните и други държавни органи и сътрудничи с всички
             организации в Република България и чужбина, които имат сходни цели и задачи.


             НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

  Чл. 2. 1) Наименованието на Сдружението е „Национално Сдружение на Жените
             Пчелари“
             2) Седалището на Сдружението е гр. Плевен
             3) Адресът на Сдружението е гр. Плевен, кв. ,,Дружба”, бл. 113, вх. Д ет. 2 ап. 8
             4) Всяко писменно заявление от името на Сдружението трябва да съдържа
             неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация,
             включително и Булстат номер.
             5) Сдружението има свой знак, бланка, и печат, които се поставят върху всички  
             официални документи и издания на Сдружението.

             СРОК

 Чл. 3.  Сдружението се учредява за неопределен срок.
 
            ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 4.  1) Сдружението е нестопанска организация с неполитически и нерелигиозен
            характер, определена за осъществяване на дейности в обществена полза за
            постигане на следните цели :
                     1. Развитие на пчеларството в България чрез разработване на национални,
            регионални и идивидуални програми.
                     2. Утвърждаване и гарантиране чистотата и качеството на предлаганите на  
            пазара пчелни продукти, произведени от членовете на сдружението.
                     3. Защита на интересите на своите членове с актуална информация и
            консултантска помощ за тяхното професионално израстване и икономически
            стабилитет.
                    4. Да се популяризират и защитят българските пчелни продукти сред  
             населението в страната, както и да се насърчи косумацията им, чрез прокарване
             на законодателни и нормативни мерки, целящи установяване на така наречените в
             евро пространството „контролирани наименования“ и чрез ограничаването чрез
             мита при вноса на пчелни продукти от държави, които не са членки на
            Европейския Съюз.
                    5. Повишаване квалификацията на Жените Пчелари, в това число и чрез
            организиране на специализирани обучения, курсове, семинари.
                    6. Развитие на Биологичното пчеларство от Жените Пчелари.
                    7. Съдействие за опазване и увеличаване на медната растителсност в
            България.
                    8. Да се популяризира и изясни в общественото пространство и сред
            държавните институции основната роля на пчеларството в развитието на
            земеделието в страната, в това число и чрез участие в изработването на
            законодателната и нормативна уредба отнасяща се до пчеларството в страната.
                    9. Осигуряване на заплащане на всяко регистрирано пчелно семейство от
            държавата във връзка с пчелоопрашването и повишаване на добивите на
            останалите земеделски производители и потдържане на биоразнообразието в
            страната.
                  10. Развитие на подвижното пчеларство с цел повишаване на
            пчелоопрашването в страната.
                  11. Съдействие за предпазване на страната ни и околната среда от
            разпространяване на ГМО.
                  12. Провеждане на активни мероприятия за опазване на пчелите от отравяне и
            съдебна защита на Жените Пчелари при отравяне на пчелни семейства.
                  13. Съдействие с останалите пчеларски съюзи,земеделски организации и
            други организации в страната и чужбина.

            СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл. 5. Средства за постигане на целите на Сдружението са :
                   1.Изготвяне на предложения за нормативни документи, програми за развитие
            и подпомагане на Жените Пчелари;
                   2. Организиране на курсове за обучение, придобиване на квалификация, както
            и за повишаване на квалификацията и образователното ниво на своите членове.
                   3.Разработването и прилагането на улекотени технологии и инвентар
            улесняващи пчеларстването на Жените Пчелари;
                   4. Издаване и разпространяване на информационни и рекламни материали,  
            организиране на изложби, научни сесии, симпозиуми, курсове и други
            мероприятия, свързани с развитието и популяризирането на българските
            производители и произвежданите пчелни продукти;
                   5. Осъществяване и поддържане на връзки с български и международни
            организации със сродни цели.
                   6. Организиране, финансиране и координиране на съвместни проучвания,
            проекти и дейности от общ за членовете интерес и в интерес на пчеларството в
            страната;
                   7. Управление и разпределяне на парични постъпления по предназначение
            съгласно целите на Сдружението, включително държавни субсидии и субсидии за
            чужбина.

           ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 Чл. 6. 1) Сдружението има следният предмет на дейност :
                   1. Да подпомага, обединява и насочва усилията на членовете си за
            повишаване на качеството и ефективността в пчеларсвото;
                   2. Подпомагане и защита на общите идивидуални интереси на Жените
            Пчелари;
                   3. Да разработва и прилага програми и обективни методи за усъвършенстване
            на практиките в развитието и модернизирането на пчеларството в Република
            България;
                   4. Да развива сътрудничество с български, чуждестранни и международни
            организации със сродна дейност;
                   5. Да разработва, изпълнява и разпространява полезна информация,
            свързана с пчеларството чрез възможностите на електронните и печатните медии,
            както и да развива собствени такива. Да извършва превод от чуждестранни
            източници  и предоставяне на информация в български и международни медии;
                   6. Други дейности, които не са забранени от закона;
            2) Осъществяване на предмета на дейност е в зависимост от финансовите
            възможности на Сдружението, в съответствие със стратегията и приоритетите,
            приети от Общото събрание и Управителния съвет на сдружението.
            3) За осъществяване на предмета на дейност Сдружението може да членува в
            български, чуждестранни и международни организации.

            ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл. 7. 1) Имуществото на Сдружението се формира от :
                   1. Членски внос, като годишните членски вноски се определят от УС на
            Сдружението;
                   2. Встъпителен членски внос, определян от УС на Сдружението;
                   3. Дарения, завещания и целеви финансирания в полза на Сдружението от
            български и чуждестранни физически и юридически лица, включително
            държавни субсидии от чужбина, консултантска и рекламна дейност и други
            парични постъпления;
                   4. Имуществото на Сдружението се състои от движими и недвижими имоти и
            вещи, права върху интелектуална собсвеност /ноу-хау/ , парични средства
            вземания и други права, които законът допуска за имущество на юридическо лице
            с нестопанска цел;
                   5. Други приходи и постъпления, незабранени със закон, за постигане на
            целите на Сдружението;
                   6. Бюджетът на Сдружението се утвърждава от УС;
                   7. Сдружението може да разкрива банкови сметки в лева и валута;
            2) Видът, размерът и периодичносттта на внасяне на членския внос се определя от
            УС на Сдружението. Членския внос се внася в брой или по банкова сметка на
            Сдружението.
            3) Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа,
            движими и недвижими вещи и имоти, обекти на интелектуална собсвеност и
            други имуществени права.
            4) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с
            неприемливи условия и в противоречие с неговите цели и разпоредбите на този
            Устав и законодателсвото в страната.
            5) Сдружението води регистър за извършваните дарения, целеви финансирания и
            завещания при спазване на волята на дарителя.

            ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВУВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

 Чл. 8. 1) Имуществото на Сдружението се управлява в съответствие със законите на
            страната, разпоредбите на този Устав и правилника на Сдружението.
            2) По решение на УС временно свободните средства може да се използвуват за
            дейности, които допринасят за запазване и увеличаване на имуществото на
            Сдружението и осигуряват неговото самофинансиране.
            3) Сдружението не може да участва в събирателни и командитни дружества като
            неограничено отговорен съдружник.
            4) Ако годишните приходи на Сдружението надхвърлят разходите му, разликата се
            използвува за основната дейност на Сдружението. Разликата не може да бъде
            разпределяна в полза на учредителите, членове на УС, служителите или в друга
            форма да облагодетелства частни и/или свързани лица.
            5) Актове на разпореждане с недвижимо имущество, собственост на Сдружението  
            се извършват по решение на УС.

            ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

 Чл. 9. 1) С изразходването на паричните средства се разпорежда Председателят на УС,  
            като същият дава отчет пред УС, който утвърждава направените разходи.
            2) По решение на УС, одобрено от ОС, могат да се формират целеви парични
           фондове, включително и във валута, за финансиране на определени дейности и
           мероприятия за осъществяване на целите на Сдружението.

            ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Чл. 10. 1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението могат
              да бъдат всички физически лица (пчеларки, както и номинирани и отличени за
              своите заслуги към пчеларството в България, специалисти, научни работници,
              чуждестранни граждани, други лица с интерес в тази дейност) и юридически
              лица (български и чуждестранни сдружения, организации, научни институти и
              лаборатории, фирми, и други сходни цели и предмет), които приемат Устава и
              допринасят за развитието на пчеларството в България.
              2) Приемане на нови членове на Сдружението :
              - учредителите, подписали учредителния протокол и Устава стават членове на
              Сдружението по право;
              - приемането на нови членове става с решение на УС при подадено писмено
              заявление, в което заявяват, че приемат Устава и ще плащат редовно членските си
              вноски. Всеки член получава членска карта;
              3) Всеки член има право да участва в работата на Общото събрание на
              Сдружението, да предлага и участва в обсъждането на въпроси, свързани с
              дейността на Сдружението, да избира и да бъде избиран в ръководните органи на
              Сдружението, да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност от страна на
              Сдружението съгласно разпоредбите на Устава, да информира УС за извършени
              нарушения, да участва във всички регионални и международни прояви на
              Сдружението, да притежава отличителните знаци на Сдружението, да бъде
              инфромиран за дейността на Сдружението, да се ползва от имуществото му и от
              резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
              4) Всеки член е длъжен :
              - да спазва Устава на Сдружението и изпълнява решенията на ОС и УС;
              - да участва активно при реализирането на целите и задачите на Сдружението;
              - да работи за престижа и авторитета на българските производители на пчелни
              продукти и българските пчелни продукти.
              5) За задълженията на  Сдружението членът отговаря до размера на членския
              внос. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
              6) Членските права и задължения, с изключение на имуществените са
              непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
              прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на
              членските права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в устава.
              7) За почетни членове на Сдружението се избират български и чуждестранни
              лица, които със своите познания, опит и действие, имат заслуги за развитие на
              пчеларството в България и света. Те могат да получават почетни грамоти за
              дейността си.

              ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 Чл. 12. 1) Членството се прекратява :
                     1. С едностранно писмено едномесечно волеизявление до УС;
                     2. Със смъртта или с поставяне под пълно запрещение;
                     3. С изключването;
                     4. С прекратяване на Сдружението.
              2) Решението за изключване се взема от УС, относно члена, който не спазва
              Устава, нарушава принципите на професионалната етика, законите на страната,
              предоставя неверни данни за качествата на пчелните си семейства и пчелни
              продукти, не спазва приетите и утвърдени програми и методи, извършва
              действия или има поведение, противоречащо на целите на Сдружението, не
              плаща за срок от една година членския внос или при поведение, което прави по-
              нататъшното членство несъвместимо. Решението на УС подлежи на  
              утвърждаване от ОС, след което влиза в сила.
              3) При прекратяване на членството, внесените от члена встъпителни,
              имуществени и членски вноски остават собственост на Сдружението.
              4) При прекратяване на членството членската карта се връща на Сдружението
              
              ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл. 13. 1) Сдружението е с едностепенна система на управление.
              2) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание (ОС).
              3) Управителен орган е Управителния съвет (УС).

              ОБЩО СЪБРАНИЕ

 Чл. 14. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

              ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 Чл. 15. 1) Общото Събрание :
                     1. Изменя и допълва Устава;
                     2. Определя основните насоки на дейността на Сдружението;
                     3. Определя броя и избира с явно гласуване с обикновено мнозинство
                     членовете на УС за срок от 1 година. За същия период избира с явно
                     гласуване и обикновено мнозинство Председател на Управителния съвет на
                     Сдружението;
                     4. Освобождава УС като цяло или отделни негови членове;
                     5. Утвърждава решенията за приемане или изключване на членовете на
                     Сдружението;
                     6. Взема решения от изключителна важност, свързани с дейността на
                     Сдружението;
                     7. Обсъжда и приема отчет на УС за дейността на Сдружението;
                     8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
                     9. Отменя решения, които противоречат на закона, Устава или вътрешни
                     актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
                     10. Взема други решения, предвидени в Устава.
              2) Решенията на ОС са задължителни.
              3) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната
              законосъобразност и съответствие с Устава.
              4) Решенията на органа на Сдружението, които са взети в противоречие със
              закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС
              по искане на заинтересовани членове на Сдружението или на негов орган,
              отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по късно от една година
              от датата на вземане на решението.

              СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 Чл. 16. 1) Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една
              трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен
              срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква
              от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните
              членове или натоварено от тях лице.
              2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
              провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
              3) Поканата се изпраща до членовете по пощата, по E-mail, SMS или се
              публикува съобщение в печатната медия, най-малко един месец преди
              насрочения ден.

              КВОРУМ

 Чл. 17. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко 50% плюс един от всички
              членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, на
              същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове
              да се явят.

              ГЛАСУВАНЕ

 Чл. 18. 1) Всеки член на Общото Събрание има право на един глас.
              2) Член на ОС няма право на глас при въпроси, отнасящи се до :
                     1. него, ногов/а/ съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по
              съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен
              включително;
                     2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да
              възпрепятства вземането на решения;

              ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 Чл. 19. 1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове с
              явно гласуване. Решенията за изменение на Устава или прекратяване на
              дейността на Сдружението, се вземат с мнозинство 2/3.
              2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може
              да се вземат решения.
 Чл. 20. На заседанията на ОС се води протокол, в който се отразяват всички разисквания,
              решения и резултати от гласуванията. Протокола се подписва от Председателя на
              ОС и протоколиста.

              УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Чл. 21. 1) Управителният съвет е управителен орган на Сдружението, който организира
              изпълнението на решенията на ОС и ръководи дейността до следващото Общо
              събрание.
              2) Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена на Сдружението.
              3) Членовете на УС се избират от ОС, с право на преизбиране.

              ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 Чл. 22. 1) Управителния съвет :
                      1. Ръководи оперативната дейност на Сдружението;
                      2. Изработва планове, програми и отчети за работа на Сдружението;
                      3. Разпределя държавните субсидии, постъпили парични средства от
              различни източници по предназначение, като извършва разпоредителни действия
              със средства на Сдружението и решава всички останали финансови въпроси;
                      4. Взема решение за членството на Сдружението в български и чужди съюзи
              и организации;
                     5. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
                     6. Приема правилник за дейността на Сдружението и други вътрешни
              актове;
                     7. Определя адреса на Сдружението;
                     8. Определя ликвидатор на Сдружението;
                     9. Създава помощни органи на Сдружението;
                    10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
              спадат в правата на други органи;
                    11. Определя размера на встъпителния и годишния членски внос и начина на
              заплащане и отчитане на същия;
                    12. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

              

              
              ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 Чл. 23. 1) Редовните заседания на УС се свикват от Председателя на УС най-малко
              веднъж на три месеца. Извънредни заседания могат да се провеждат по искане на
              Председателя на УС и на някои от членовете на УС.
              2) Заседанията се ръководят от Председателя на УС или от упълномощено от
              него лице и се провеждат при присъствие на не по-малко от половината от
              членовете на УС.
              3) Ако в предварително определения час не се явят необходимия брой членове,
              заседанието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на явилите
              се лица при същия дневен ред.
              4) Решенията на УС се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на
              присъстващите членове с право на глас.
              5) Управителния съвет може да вземе решение и неприсъствено, след
              съгласуване между членовете си чрез писмено съобщение /факс, електронна
              поща, SMS, телеграма и др./, като впоследствие протоколът с взетите решения се
              подписва от членовете му.
 Чл. 24. 1) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една
              трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в
              едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните
              членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от
              определен от УС член.
              2) Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
              гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в
              обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява
              в протокола от председателстващия заседанието.
              3) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
              заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
              възражения за това от всички членове на УС.
              4) Управителния съвет има право при необходимост да назначава Изпълнителен
              директор и да изгражда помощни комисии.

              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Чл. 25. 1) Председателят на УС отговаря за организацията и ръководството на
              цялостната дейност на Сдружението.
              2) Подписва всички документи, договори за сътрудничество у нас и в чужбина и
              всички останали актове на Сдружението.
              3) Назначава щатния персонал за извършване и подпомагане на оперативната
              дейност и определя възнаграждението му след съгласуване с УС.
              4) Представлява сдружението пред държавните органи, стопанските и
              обществени организации в страната и чужбина.
              5) Изпълнява всички други функции, произтичащи от Устава и такива
              определени от УС на Сдружението.

              ПРЕДСТАВИТЕЛСВО

 Чл. 26. 1) Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите
              органи. То се представлява от Председателя на УС.     
              2) Когато Председателя е възпрепятстван зам. Председателя изпълнява неговите
              функции, ако и той е възпрепятстван се упълномощява член от Управителния
              съвет.

              ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

              ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

 Чл. 27. 1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на
              Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на
              съответния орган и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за
              верността на съдържанието му.
              2) Сдружението изготвя доклад за дейността си един път годишно, който трябва
              да съдържа данни относно :
                      1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с
              целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
                      2. Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите
              дейности за набиране на средства;
                      3. Финансовия резултат.
              3) Докладът за дейността на сдружението е публичен.

              ПРЕКРАТЯВАНЕ

 Чл. 28. Юридическо лице с нестопанска цел се прекратява с решение на Общото
             събрание.

             ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл. 29. 1) При прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел се извършва
              ликвидация.
              2) Ликвидацията се извършва от определен от УС ликвидатор.
              3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на
              Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез
              осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на
              Сдружението.
              4)  Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да било начин на :
                      1. Учредителите, настоящите и бившите членове на Сдружението;
                      2. Лицата били в състава на органите му и служителите му;
                      3. Ликвидаторът, освен дължимото възнаграждение;
                      4. Съпрузите на лицата от т. 1-3;
                     5. Роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по
                     съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен
                     включително;
                     6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да
                     наложат или възпрепятстват вземането на решения.

              ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл. 30. Останолото след удволетворяване на кредиторите имущество се предава на
              Общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да
              предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на
              Сдружението обществено полезна дейност.
 Чл. 31. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска
             заличаване вписването на Сдружението от Окръжния съд по седалище на
             Сдружението.
 Чл. 32. Въпросите, неуредени в този Устав и приетите вътрешни правила, се подчиняват
              на действащото гражданско законодателство и решенията на Общото събрание и
              Управителния съвет на Сдружението.

        Този Устав е приет на             г. На Учредително събрание на Учредителите в гр

 

 
 

 


Archive

Calendar
<< October / 2018 >>